12. Kurz CHELEPO Praha - jednodenní účast

Kurz je určen pro odborníky z daného oboru (podnikový ekolog, specialista REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy a další), ale i pro začátečníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti.

Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Lektorský tým

//gallery.chemeleoni.cz/prednasejici/unknow.jpgIng. Lenka Jirátová (Lišková)
Absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie.
Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Předsedkyně Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.


//gallery.chemeleoni.cz/prednasejici/unknow.jpgIng. Radka Vokurková
Absolventka VŠCHT Pardubice obor Ochrana životního prostředí, Analytická chemie.
Od roku 2000 poradenství v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru, lektorská činnost v oblasti chemie a ekologie, v současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické legislativy, OZO v prevenci rizik, manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, poradce pro přepravu ADR, č. 1302, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).


//gallery.chemeleoni.cz/prednasejici/unknow.jpgIng. Martina Dobšáková
Absolventka SPŠCH chemik-technolog, MZLU v Brně obor Odpadové hospodářství.
www.infobl.cz

Harmonogram kurzu

1. DEN

ČasProgramPřednášející
8:45 - 9:15Prezence účastníků, zahájení-
9:20 - 10:00Aktuality v legislativě chemických látek a směsíIng. Lenka Jirátová (Lišková)
10:00 - 11:00Aktuální omezení a návrhy omezení podle přílohy XVII nařízení REACH (PFAS, mikroplasty, kreosot)Ing. Lenka Jirátová (Lišková)
11:00 - 12:00Legislativní omezení pro diisokyanáty (uvedení na trh a školení při používání vyžadované od 24. 8. 2023)Ing. Radka Vokurková
12:00 - 12:30Kontroly ČIŽPinspektor z ČIŽP
12:30 - 13:30Přestávka na oběd-
13:30 - 14:30Oznamování do databáze PCN – konec přechodného období 1. 1. 2025 pro nebezpečné směsi se blíží (UFI kódy, jak na privátní značky)Ing. Radka Vokurková
14:30 - 15:20Proces povolování látek dle nařízení REACH v celém dodavatelském řetězci (obnovení povolení pro sloučeniny šestimocného chromu)Ing. Lenka Jirátová (Lišková)
15:20 - 16:20Hodnocení kritérií pro klasifikaci dle tříd nebezpečnosti v souladu s čl. 9 a přílohou I, část 2, nařízení CLP, fyzikální nebezpečnost s ukázkou příkladuIng. Emanuel Svoboda
16:20 - 16:45Využití SW CASEC pro plnění výše uvedených povinnostíEva Koliášová
16:45 - 17:15Diskuze-
19:00Přátelské posezení-

Místo kurzu

Kongresový sál hotelu Krystal, Jose Martího 407/2, Praha 6 www.centrum-krystal.cz
Rezervaci a platbu za ubytování si zajišťuje každý účastník sám, při rezervaci uvádějte AKCE CHELEPO.
Informace o možnostech ubytování a ceně pokojů budou účastníkům odeslány na základě registrace na kurz CHELEPO.


Registrace

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději 3 dny před konáním kurzu elektronicky na e-mailovou adresu kurz@chelepo.cz nebo prostřednictvím níže umístěného formuláře. Tato přihláška je závazná!

Cena kurzu Chemické legislativy pro průmysl a obchod je ve výši 4 000,- Kč včetně 21% DPH

Fakturační údaje


Účastníci


28

Listopad 2023

9:00 - 17:00

© Copyright Chemeleoni. Všechna práva vyhrazena.

Loading