Podmínky smlouvy

 • Objednatel akceptuje podmínky smlouvy společnosti CHEMELEONI s.r.o., Lidická 700/19, Brno - Veveří, 602 00, IČ: 06843468, spis. značka C 104636 vedené u Krajského soudu v Brně, (dále jen „zhotovitel“) a závazně objednává účast na dvoudenním odborném kurzu CHELEPO.
 • Zájemci o účast na kurzu budou zařazeni v pořadí dle přijatých přihlášek doručených nejpozději však 3 dny před konáním kurzu. Při překročení kapacity přednáškového sálu si zhotovitel vyhrazuje právo odmítnout účast na kurzu zájemci s tím, že mu bude přednostně nabídnuta účast na opakování této akce v jiném termínu.
 • Uzavírka přijímání přihlášek je 3 pracovní dny před prvním dnem konání kurzu.
 • Účastnický poplatek pro jednoho účastníka činí: dvoudenní účast 5 500,- Kč včetně DPH, jednodenní účast první den kurzu 4 000,- Kč včetně DPH, jednodenní účast druhý den kurzu 3 400,- Kč včetně DPH.
 • Cena zahrnuje vložné, zaslání pracovních materiálů výlučně v elektronické formě na e-mail účastníka a ostatní služby.
 • Účastnický poplatek je možno uhradit pouze formou bankovního převodu na základě zálohové faktury, která bude zaslána účastníkům kurzu po obdržení jejich přihlášky na jimi uvedený e-mail.
 • Daňový doklad o platbě převodem bude účastníkovi zaslán na uvedený e-mailový účet nebo v případě žádosti objednatele předán v tištěné podobě u prezence kurzu účastníkovi kurzu.
 • Uhrazení ceny je podmínkou účinnosti této smlouvy. V případě neuhrazení účastnického poplatku formou zálohové faktury a připsání platby na účet zhotovitele, uvedený v zálohové faktuře nejméně 2 dny před prvním dnem konání kurzu, se tato smlouva od počátku ruší a účastník nebude vpuštěn na místo konání akce zhotovitele.
 • V případě uhrazení účastnického poplatku převodem na účet uvedený v zálohové faktuře a následné neúčasti na kurzu jsou účtovány smluvní pokuty (storno poplatky):
  • Storno poplatky při zrušení účasti na kurzu CHELEPO:
   • do 30 dní před prvním dnem konáním kurzu – žádný storno poplatek,
   • 15 – 29 dní před prvním dnem konáním kurzu – 30% z ceny objednaných služeb,
   • 7 – 14 dní před prvním dnem konáním kurzu – 50% z ceny objednaných služeb,
   • méně než 7 dní před prvním dnem konáním kurzu – 80% z ceny objednaných služeb.
  • Zhotovitel nebude účtovat objednateli výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby ze závažných důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace účastníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je objednatel povinen doložit písemným dokladem zhotoviteli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Ze strany objednatele je možné nahrazení účastníka kurzu, toto nahrazení musí objednatel písemně oznámit zhotoviteli nejpozději 3 dny před prvním dnem konání kurzu.
   Shora uvedenou smluvní pokutu je zhotovitel oprávněn bez dalšího jednostranně započíst na uhrazený účastnický poplatek.
 • Tato přihláška (smlouva) je pro účastníka závazná.
 • Pořadatelé jsou oprávnění provádět dílčí změny v programu kurzu.

© Copyright Chemeleoni. Všechna práva vyhrazena.

Loading