Základní ustanovení

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost společnosti CHEMELEONI s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Brno - Veveří, 602 00, IČ: 06843468, C 104636 vedené u Krajského soudu v Brně (dále jen „správce“).

//gallery.chemeleoni.cz/obsah/ikony/mail.pngchemeleoni@chemeleoni.cz


Účely zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy
  Pokud subjekt údajů učiní objednávku/registraci na vzdělávací kurz doručené online, emailem, osobně nebo v písemné formě jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem realizace smlouvy o absolvování kurzu a vystavení osvědčení o absolvování kurzu. Právním důvodem zpracování pro tento účel je plnění smlouvy.
 • Zákonná povinnost
  Z právního titulu zákonné povinnosti zpracováváme osobní údaje za účelem plnění povinnosti vedení a dokladování daňové evidence vyplývající z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví.
 • Oprávněný zájem – přímý marketing vůči zákazníkům
  Pokud je subjekt zákazníkem správce, jsou jeho osobní údaje zpracovávány rovněž za účelem přímého marketingu prováděného vůči zákazníkům na základě oprávněného zájmu správce. Přímý marketing prováděný vůči zákazníkům spočívá v zasílání obchodních sdělení všemi způsoby, včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb správce elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Právním důvodem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem správce na provádění přímého marketingu vůči vlastním zákazníkům s nabídkou vlastních obdobných výrobků a služeb. Subjekt je oprávněn podat proti tomuto zpracování námitky a zpracování bude ukončeno.
 • Souhlas – přímý marketing na žádost subjektu
  Jestliže subjekt udělí souhlas, jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. Uvedené znamená, že osobní údaje budou zařazeny do databáze správce pro provádění přímého marketingu. Provádění přímého marketingu zahrnuje tyto činnosti:

  • zasílání informací o novinkách, akcích, nabídkách produktů a služeb, všemi způsoby včetně elektronických prostředků
  • zasílání obchodních sdělení všemi způsoby včetně elektronických prostředků,
  • zasílání produktů správce a spolupracujících osob všemi způsoby včetně elektronických prostředků.

  Právním důvodem zpracování pro tento účel je souhlas subjektu. Souhlas může subjekt kdykoliv odvolat.


Rozsah osobních údajů

 • Pro účel plnění smlouvy k vyřízení objednávky jsou zpracované osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, IČ a DIČ fyzické osoby, email, telefon, číslo bankovního účtu.
 • Pro účel zákonné povinnosti jsou zpracované osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, IČ a DIČ fyzické osoby.
 • Pro účel oprávněného zájmu – přímého marketingu vůči zákazníkům jsou zpracované osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon.
 • Pro účel souhlas s přímým marketingem na žádost subjektu jsou zpracované osobní údaje: email.


Doba zpracování osobních údajů

Pro účel plnění smlouvy jsou osobní údaje zpracovávány po dobu plnění a trvání smlouvy a 3 roky poté, z důvodu uplatnění reklamace nebo jiného nároku subjektu či z důvodu vymáhání pohledávek správcem.


Poučení o právech subjektu

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „nařízení“) informuje, že:

 • Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
 • Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení, správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám
 • Subjekt údajů má právo (např. emailem či prostřednictvím poštovní zásilky):

  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. vzít udělený souhlas zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení odesílání emailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze emailového nástroje,
  • požadovat od správce informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, pokud se nejedná o osobní údaje, které je správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost k jinému správci,
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz, máte-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením.


Příjemci a zpracovatelé

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • online verze účetního SW obchodní korporace Solitea, Česká republika a.s., se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno,
  • hosting u WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou 373 41
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.


Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 23. 2. 2023.
Správce je oprávněn tento dokument aktualizovat.


©CHEMELEONI s.r.o.

© Copyright Chemeleoni. Všechna práva vyhrazena.

Loading